هتـــلـــــهـای آفر تور 6 شب و 7 روز استانبول ویژه تیر و مرداد ماه

Hotel Reydel
BB با صبحانه منطقه فاتح
BB با صبحانه منطقه فاتح
یک تخته 22,700,000 تومان
کودک با تخت 17,300,000 تومان
کودک بدون تخت 13,700,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44000000
Hotel Bali Star City
BB با صبحانه منطقه بی اوغلو
BB با صبحانه منطقه بی اوغلو
یک تخته 24,500,000 تومان
کودک با تخت 17,300,000 تومان
کودک بدون تخت 13,700,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44000000
Hotel Oriella
BB با صبحانه منطقه بی اوغلو
BB با صبحانه منطقه بی اوغلو
یک تخته 25,940,000 تومان
کودک با تخت 18,020,000 تومان
کودک بدون تخت 13,700,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44000000
Hotel Monopol
BB با صبحانه منطقه استقلال
BB با صبحانه منطقه استقلال
یک تخته 26,660,000 تومان
کودک با تخت 17,300,000 تومان
کودک بدون تخت 13,700,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44000000
Hotel New City
BB با صبحانه منطقه شیشلی
BB با صبحانه منطقه شیشلی
یک تخته 27,380,000 تومان
کودک با تخت 17,300,000 تومان
کودک بدون تخت 13,700,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44000000
Hotel Atro
BB با صبحانه منطقه شیشلی
BB با صبحانه منطقه شیشلی
یک تخته 27,380,000 تومان
کودک با تخت 17,300,000 تومان
کودک بدون تخت 13,700,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44000000
Hotel Cumbali Plaza
BB با صبحانه منطقه شیشلی
BB با صبحانه منطقه شیشلی
یک تخته 28,100,000 تومان
کودک با تخت 17,300,000 تومان
کودک بدون تخت 13,700,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44000000
Hotel Taksim Star
BB با صبحانه منطقه تکسیم
BB با صبحانه منطقه تکسیم
یک تخته 30,620,000 تومان
کودک با تخت 19,100,000 تومان
کودک بدون تخت 13,700,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44000000
Hotel Pera Center Istanbul
BB با صبحانه منطقه بی اوغلو
BB با صبحانه منطقه بی اوغلو
یک تخته 31,700,000 تومان
کودک با تخت 17,300,000 تومان
کودک بدون تخت 13,700,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44000000
Hotel Dora Istanbul
BB با صبحانه منطقه شیشلی
BB با صبحانه منطقه شیشلی
یک تخته 31,700,000 تومان
کودک با تخت 17,300,000 تومان
کودک بدون تخت 13,700,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44000000
Hotel Actuel Life
BB با صبحانه منطقه شیشلی
BB با صبحانه منطقه شیشلی
یک تخته 32,420,000 تومان
کودک با تخت 20,900,000 تومان
کودک بدون تخت 13,700,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44000000
Hotel Bristol Istanbul
BB با صبحانه منطقه استقلال
BB با صبحانه منطقه استقلال
یک تخته 32,420,000 تومان
کودک با تخت 20,900,000 تومان
کودک بدون تخت 13,700,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44000000
Hotel Euro Plaza
BB با صبحانه منطقه بی اوغلو
BB با صبحانه منطقه بی اوغلو
یک تخته 33,500,000 تومان
کودک با تخت 20,900,000 تومان
کودک بدون تخت 13,700,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44000000
Hotel Grand Star
BB با صبحانه منطقه بی اوغلو
BB با صبحانه منطقه بی اوغلو
یک تخته 33,860,000 تومان
کودک با تخت 19,100,000 تومان
کودک بدون تخت 13,700,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44000000
Hotel Inntel Istanbul
BB با صبحانه منطقه بی اوغلو
BB با صبحانه منطقه بی اوغلو
یک تخته 34,220,000 تومان
کودک با تخت 20,900,000 تومان
کودک بدون تخت 13,700,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44000000
Hotel City Center Istanbul
BB با صبحانه منطقه تکسیم
BB با صبحانه منطقه تکسیم
یک تخته 35,150,000 تومان
کودک با تخت 17,600,000 تومان
کودک بدون تخت 13,700,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44000000
Hotel Grand Halic
BB با صبحانه منطقه استقلال
BB با صبحانه منطقه استقلال
یک تخته 38,900,000 تومان
کودک با تخت 17,300,000 تومان
کودک بدون تخت 13,700,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44000000
Hotel Style Sisli
BB با صبحانه منطقه شیشلی
BB با صبحانه منطقه شیشلی
یک تخته 38,900,000 تومان
کودک با تخت 18,020,000 تومان
کودک بدون تخت 13,700,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44000000
Hotel Cartoon
BB با صبحانه منطقه بی اوغلو
BB با صبحانه منطقه بی اوغلو
یک تخته 38,900,000 تومان
کودک با تخت 17,300,000 تومان
کودک بدون تخت 13,700,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44000000
Hotel Jaff
BB با صبحانه منطقه شیشلی
BB با صبحانه منطقه شیشلی
یک تخته 40,700,000 تومان
کودک با تخت 19,100,000 تومان
کودک بدون تخت 13,700,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44000000
Hotel Nova Plaza Crystal Istanbul
BB با صبحانه منطقه بی اوغلو
BB با صبحانه منطقه بی اوغلو
یک تخته 43,730,000 تومان
کودک با تخت 23,450,000 تومان
کودک بدون تخت 13,700,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44000000
Hotel Mukarnas Pera
BB با صبحانه منطقه بی اوغلو
BB با صبحانه منطقه بی اوغلو
یک تخته 46,820,000 تومان
کودک با تخت 20,900,000 تومان
کودک بدون تخت 13,700,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44000000
Hotel Lazzoni
BB با صبحانه منطقه بی اوغلو
BB با صبحانه منطقه بی اوغلو
یک تخته 48,260,000 تومان
کودک با تخت 21,260,000 تومان
کودک بدون تخت 13,700,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44000000
Hotel Richmond
BB با صبحانه منطقه بی اوغلو
BB با صبحانه منطقه بی اوغلو
یک تخته 48,800,000 تومان
کودک با تخت 19,940,000 تومان
کودک بدون تخت 13,700,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44000000
Hotel Palazzo Donizetti Istanbul
BB با صبحانه منطقه بی اوغلو
BB با صبحانه منطقه بی اوغلو
یک تخته 50,060,000 تومان
کودک با تخت 19,100,000 تومان
کودک بدون تخت 13,700,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44000000
Hotel Sheraton City Center Istanbul
BB با صبحانه منطقه بی اوغلو
BB با صبحانه منطقه بی اوغلو
یک تخته 54,650,000 تومان
کودک با تخت 19,940,000 تومان
کودک بدون تخت 13,700,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44000000
Hotel Taksim Square
BB با صبحانه منطقه تکسیم
BB با صبحانه منطقه تکسیم
یک تخته 55,820,000 تومان
کودک با تخت 19,100,000 تومان
کودک بدون تخت 13,700,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44000000
Hotel Arts Harbiye
BB با صبحانه منطقه شیشلی
BB با صبحانه منطقه شیشلی
یک تخته 52,700,000 تومان
کودک با تخت 23,840,000 تومان
کودک بدون تخت 13,700,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44000000
Hotel Grand Cevahir
BB با صبحانه منطقه شیشلی
BB با صبحانه منطقه شیشلی
یک تخته 53,660,000 تومان
کودک با تخت 19,100,000 تومان
کودک بدون تخت 13,700,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44000000

اطـــلاعــــات مســـیر سفـــر

شـــروع ســـفر:1403-04-31
مدت اقـــامت: 6 شب و 7 روز
ایرلاین رفت و برگشت قشم ایر
مبـــدا: تهران
ایرلاین: ایرلاین رفت و برگشت قشم ایر
مقصد : استانبول
ایرلاین رفت و برگشت قشم ایر
مبـــدا: استانبول
ایرلاین: ایرلاین رفت و برگشت قشم ایر
مقصد : تهران
پـــایـان ســـفر:1403-05-06
documents
مـــدارک
description
توضــیـحات
services
خدمــــات

گذرنامه با 7 ماه اعتبار

آفر تور 6 شب و 7 روز استانبول ویژه تیر و مرداد ماه

*************************************

هزینه سفر نوزاد : 990.000 تومان میباشد

************************************

✅ پرداخت حداقل 50% مبلغ تور در هنگام رزرو الزامی است.
✅ بیمه مسافران بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد
✅ مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد.

✅امکان خرید با پیش پرداخت 30% به صورت نقد

✅ اقساط از 3 ماه تا 10 ماه ( ماهیانه 5% ) کارمزد هر چک میباشد

✅ فقط با چک صیاد بنفش قابل انجام است

✅ پر کردن فرم اعتبار سنجی چک

✅ استعلام وضعیت سفید چک

✅ شرایط اقساط برای تورهای با مبلغ بالای 50 میلیون تومان انجام میپذیرد

✅ چک ضمانت به مبلغ کل اقساط

✅تاریخ اولین چک ، یک ماه پس از عقد قرارداد میباشد

✅ پشتیبانی 24 ساعته طی سفر

✅بلیط رفت و برگشت ، ترانسفر فرودگاهی ، اقامت در هتل همراه با صبحانه

✅بیمه مسافرتی ، تور لیدر فارسی زبان ، یک روز گشت شهری خرید همراه با ناهار

تـــورهـــای مشـــابـــه

نـــظرات کاربـــران

نظرات خود را در مورد این تور با ما به اشتراک بگذارید

0 دیدگاه ثبت شده است