هتـــلـــــهـای تور بدروم ویژه تاریخ 28 تیر ماه 1403

Hotel Moonlight Bodrum
ALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه تورگات رئیس
ALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه تورگات رئیس
یک تخته 38,380,000 تومان
کودک با تخت 17,320,000 تومان
کودک بدون تخت 15,590,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44000000
Hotel Bodrum Beach
BB با صبحانه منطقه بدروم
BB با صبحانه منطقه بدروم
یک تخته 47,240,000 تومان
کودک با تخت 16,820,000 تومان
کودک بدون تخت 15,090,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44000000
Hotel Phoenix Sun Bodrum
ALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه گومبت
ALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه گومبت
یک تخته 53,480,000 تومان
کودک با تخت 17,210,000 تومان
کودک بدون تخت 15,090,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44000000
Hotel Smart Stay Beach Bodrum
ALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه گومبت
ALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه گومبت
یک تخته 44,310,000 تومان
کودک با تخت 17,210,000 تومان
کودک بدون تخت 15,090,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44000000
Hotel Golden Beach Bodrum
ALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه بدروم
ALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه بدروم
یک تخته 49,580,000 تومان
کودک با تخت 17,210,000 تومان
کودک بدون تخت 15,090,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44000000
Hotel Mandarin Resort Bodrum
ALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه بدروم
ALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه بدروم
یک تخته 51,330,000 تومان
کودک با تخت 17,210,000 تومان
کودک بدون تخت 15,090,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44000000
Hotel Yelken Mandalinci Bodrum
ALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه بدروم
ALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه بدروم
یک تخته 57,180,000 تومان
کودک با تخت 17,210,000 تومان
کودک بدون تخت 15,090,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44000000
Hotel Azure By Yelken Bodrum
ALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه بدروم
ALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه بدروم
یک تخته 65,960,000 تومان
کودک با تخت 17,210,000 تومان
کودک بدون تخت 15,090,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44000000
Hotel Royal Asarlik Bodrum
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه بدروم
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه بدروم
یک تخته 71,810,000 تومان
کودک با تخت 33,590,000 تومان
کودک بدون تخت 15,090,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44000000
Hotel My Ella Bodrum Resort & Spa
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه گومبت
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه گومبت
یک تخته 73,560,000 تومان
کودک با تخت 17,990,000 تومان
کودک بدون تخت 15,090,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44000000
Hotel Diamond Of Bodrum
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه بدروم
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه بدروم
یک تخته 73,560,000 تومان
کودک با تخت 17,990,000 تومان
کودک بدون تخت 15,090,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44000000
Hotel Bodrum Holiday Resort
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه بدروم
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه بدروم
یک تخته 94,040,000 تومان
کودک با تخت 17,990,000 تومان
کودک بدون تخت 15,090,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44000000
Hotel Kadikale Resort Bodrum
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه بدروم
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه بدروم
یک تخته 96,380,000 تومان
کودک با تخت 17,990,000 تومان
کودک بدون تخت 15,090,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44000000
Hotel Blue Dreams Bodrum
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه بدروم
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه بدروم
یک تخته 85,850,000 تومان
کودک با تخت 18,380,000 تومان
کودک بدون تخت 15,090,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44000000
Hotel Yasmin Bodrum
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه بدروم
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه بدروم
یک تخته 87,600,000 تومان
کودک با تخت 18,380,000 تومان
کودک بدون تخت 15,090,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44000000
Hotel Selectum Colours Bodrum
ALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه گومبت
ALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه گومبت
یک تخته 115,100,000 تومان
کودک با تخت 18,770,000 تومان
کودک بدون تخت 15,090,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44000000
Hotel Duja Bodrum
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه بدروم
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه بدروم
یک تخته 93,450,000 تومان
کودک با تخت 18,770,000 تومان
کودک بدون تخت 15,090,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44000000
Hotel La Blanch Resort Bodrum
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه بدروم
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه بدروم
یک تخته 125,240,000 تومان
کودک با تخت 18,770,000 تومان
کودک بدون تخت 15,090,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44000000
Hotel Samara Bodrum
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه بدروم
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه بدروم
یک تخته 126,020,000 تومان
کودک با تخت 42,560,000 تومان
کودک بدون تخت 15,090,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44000000
Hotel Baia Bodrum
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه بدروم
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه بدروم
یک تخته 143,180,000 تومان
کودک با تخت 19,160,000 تومان
کودک بدون تخت 15,090,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44000000
Hotel La Blanche Island Bodrum
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه بدروم
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه بدروم
یک تخته 164,240,000 تومان
کودک با تخت 19,550,000 تومان
کودک بدون تخت 15,090,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44000000
Hotel Kefaluka Bodrum
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه بدروم
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه بدروم
یک تخته 165,020,000 تومان
کودک با تخت 19,550,000 تومان
کودک بدون تخت 15,090,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44000000
Hotel Be Premium Bodrum
BB با صبحانه منطقه بدروم
BB با صبحانه منطقه بدروم
یک تخته 173,600,000 تومان
کودک با تخت -500,000 تومان
کودک بدون تخت -500,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44000000
Hotel Vogue Bodrum
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه بدروم
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه بدروم
یک تخته 189,980,000 تومان
کودک با تخت 20,720,000 تومان
کودک بدون تخت 15,090,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44000000
Hotel Rixos Premium Bodrum
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه بدروم
UALL با صبحانه نهار شام و نوشیدنی منطقه بدروم
یک تخته 313,530,000 تومان
کودک با تخت 21,500,000 تومان
کودک بدون تخت 14,090,000 تومان
مشاوره رایگان و رزرو تور: ۰۲۱-44000000

اطـــلاعــــات مســـیر سفـــر

شـــروع ســـفر:1403-04-28
مدت اقـــامت: 6 شب و 7 روز
پرواز رفت و برگشت ایران ایرتور
مبـــدا: تهران
ایرلاین: پرواز رفت و برگشت ایران ایرتور
مقصد : بدروم
پرواز رفت و برگشت ایران ایرتور
مبـــدا: بدروم
ایرلاین: پرواز رفت و برگشت ایران ایرتور
مقصد : تهران
پـــایـان ســـفر:1403-05-04
documents
مـــدارک
description
توضــیـحات
services
خدمــــات

✅ گذرنامه با 7 ماه اعتبار

تور بدروم ویژه تاریخ  28 تیر ماه 1403

**********************************************************

هزینه سفر برای کودک زیر 2 سال 1.990.000 تومان میباشد .

**********************************************************

✅ پرداخت حداقل 50% مبلغ تور در هنگام رزرو الزامی است. 
✅ بیمه مسافران بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد 
✅ مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد. 
✅امکان خرید اقساط بدون پیش پرداخت

✅ اقساط از 3 ماه تا 10 ماه ( ماهیانه 5% ) کارمزد هر چک میباشد

✅ فقط با چک صیاد بنفش قابل انجام است

✅ پر کردن فرم اعتبار سنجی چک

✅ استعلام وضعیت سفید چک

✅ شرایط اقساط برای تورهای با مبلغ بالای 50 میلیون تومان انجام میپذیرد

✅ چک ضمانت به مبلغ کل اقساط

✅تاریخ اولین چک ، یک ماه پس از عقد قرارداد میباشد

✅ بلیط رفت و برگشت ، ترانسفر فرودگاهی ، اقامت در هتل ، بیمه مسافرتی ، لیدر فارسی زبان

✅ پشتیبانی 24 ساعته طی سفر

تـــورهـــای مشـــابـــه

نـــظرات کاربـــران

نظرات خود را در مورد این تور با ما به اشتراک بگذارید

0 دیدگاه ثبت شده است