دوتخته


5,770,000

یک تخته


7,310,000

کودک با تخت


5,770,000

توضیحات


دوتخته

5,770,000

یک تخته

7,310,000

کودک با تخت

5,770,000

توضیحاتدوتخته


6,040,000

یک تخته


7,450,000

کودک با تخت


5,840,000

توضیحات


دوتخته

6,040,000

یک تخته

7,450,000

کودک با تخت

5,840,000

توضیحاتدوتخته


6,110,000

یک تخته


7,580,000

کودک با تخت


5,910,000

توضیحات


دوتخته

6,110,000

یک تخته

7,580,000

کودک با تخت

5,910,000

توضیحاتدوتخته


6,380,000

یک تخته


8,120,000

کودک با تخت


6,180,000

توضیحات


دوتخته

6,380,000

یک تخته

8,120,000

کودک با تخت

6,180,000

توضیحاتدوتخته


6,510,000

یک تخته


8,380,000

کودک با تخت


6,310,000

توضیحات


دوتخته

6,510,000

یک تخته

8,380,000

کودک با تخت

6,310,000

توضیحاتدوتخته


6,510,000

یک تخته


8,380,000

کودک با تخت


6,310,000

توضیحات


دوتخته

6,510,000

یک تخته

8,380,000

کودک با تخت

6,310,000

توضیحاتدوتخته


6,510,000

یک تخته


8,380,000

کودک با تخت


6,310,000

توضیحات


دوتخته

6,510,000

یک تخته

8,380,000

کودک با تخت

6,310,000

توضیحاتدوتخته


6,510,000

یک تخته


8,380,000

کودک با تخت


6,310,000

توضیحات


دوتخته

6,510,000

یک تخته

8,380,000

کودک با تخت

6,310,000

توضیحاتدوتخته


6,510,000

یک تخته


8,380,000

کودک با تخت


6,310,000

توضیحات


دوتخته

6,510,000

یک تخته

8,380,000

کودک با تخت

6,310,000

توضیحاتدوتخته


6,640,000

یک تخته


8,650,000

کودک با تخت


6,440,000

توضیحات


دوتخته

6,640,000

یک تخته

8,650,000

کودک با تخت

6,440,000

توضیحاتدوتخته


6,710,000

یک تخته


8,790,000

کودک با تخت


6,510,000

توضیحات


دوتخته

6,710,000

یک تخته

8,790,000

کودک با تخت

6,510,000

توضیحاتدوتخته


6,780,000

یک تخته


8,920,000

کودک با تخت


6,580,000

توضیحات


دوتخته

6,780,000

یک تخته

8,920,000

کودک با تخت

6,580,000

توضیحاتدوتخته


6,910,000

یک تخته


9,190,000

کودک با تخت


6,710,000

توضیحات


دوتخته

6,910,000

یک تخته

9,190,000

کودک با تخت

6,710,000

توضیحاتدوتخته


6,910,000

یک تخته


9,190,000

کودک با تخت


6,710,000

توضیحات


دوتخته

6,910,000

یک تخته

9,190,000

کودک با تخت

6,710,000

توضیحاتدوتخته


6,980,000

یک تخته


9,320,000

کودک با تخت


6,780,000

توضیحات


دوتخته

6,980,000

یک تخته

9,320,000

کودک با تخت

6,780,000

توضیحاتدوتخته


7,050,000

یک تخته


9,460,000

کودک با تخت


6,850,000

توضیحات


دوتخته

7,050,000

یک تخته

9,460,000

کودک با تخت

6,850,000

توضیحاتدوتخته


7,180,000

یک تخته


9,720,000

کودک با تخت


6,980,000

توضیحات


دوتخته

7,180,000

یک تخته

9,720,000

کودک با تخت

6,980,000

توضیحاتدوتخته


7,180,000

یک تخته


9,720,000

کودک با تخت


6,980,000

توضیحات


دوتخته

7,180,000

یک تخته

9,720,000

کودک با تخت

6,980,000

توضیحاتدوتخته


7,250,000

یک تخته


9,860,000

کودک با تخت


7,050,000

توضیحات


دوتخته

7,250,000

یک تخته

9,860,000

کودک با تخت

7,050,000

توضیحاتدوتخته


7,380,000

یک تخته


10,130,000

کودک با تخت


7,180,000

توضیحات


دوتخته

7,380,000

یک تخته

10,130,000

کودک با تخت

7,180,000

توضیحاتدوتخته


7,380,000

یک تخته


10,130,000

کودک با تخت


7,180,000

توضیحات


دوتخته

7,380,000

یک تخته

10,130,000

کودک با تخت

7,180,000

توضیحاتدوتخته


7,380,000

یک تخته


10,130,000

کودک با تخت


7,180,000

توضیحات


دوتخته

7,380,000

یک تخته

10,130,000

کودک با تخت

7,180,000

توضیحاتدوتخته


7,450,000

یک تخته


10,260,000

کودک با تخت


7,250,000

توضیحات


دوتخته

7,450,000

یک تخته

10,260,000

کودک با تخت

7,250,000

توضیحاتدوتخته


7,510,000

یک تخته


10,390,000

کودک با تخت


7,310,000

توضیحات


دوتخته

7,510,000

یک تخته

10,390,000

کودک با تخت

7,310,000

توضیحاتدوتخته


7,720,000

یک تخته


10,800,000

کودک با تخت


7,520,000

توضیحات


دوتخته

7,720,000

یک تخته

10,800,000

کودک با تخت

7,520,000

توضیحاتدوتخته


7,750,000

یک تخته


9,490,000

کودک با تخت


7,550,000

توضیحات


دوتخته

7,750,000

یک تخته

9,490,000

کودک با تخت

7,550,000

توضیحاتدوتخته


7,850,000

یک تخته


11,060,000

کودک با تخت


7,650,000

توضیحات


دوتخته

7,850,000

یک تخته

11,060,000

کودک با تخت

7,650,000

توضیحاتدوتخته


7,980,000

یک تخته


11,330,000

کودک با تخت


7,780,000

توضیحات


دوتخته

7,980,000

یک تخته

11,330,000

کودک با تخت

7,780,000

توضیحاتدوتخته


7,980,000

یک تخته


11,330,000

کودک با تخت


7,780,000

توضیحات


دوتخته

7,980,000

یک تخته

11,330,000

کودک با تخت

7,780,000

توضیحاتدوتخته


7,980,000

یک تخته


11,330,000

کودک با تخت


7,780,000

توضیحات


دوتخته

7,980,000

یک تخته

11,330,000

کودک با تخت

7,780,000

توضیحاتدوتخته


8,250,000

یک تخته


11,870,000

کودک با تخت


8,050,000

توضیحات


دوتخته

8,250,000

یک تخته

11,870,000

کودک با تخت

8,050,000

توضیحاتدوتخته


8,280,000

یک تخته


10,560,000

کودک با تخت


8,080,000

توضیحات


دوتخته

8,280,000

یک تخته

10,560,000

کودک با تخت

8,080,000

توضیحاتدوتخته


8,390,000

یک تخته


12,140,000

کودک با تخت


8,190,000

توضیحات


دوتخته

8,390,000

یک تخته

12,140,000

کودک با تخت

8,190,000

توضیحاتدوتخته


8,520,000

یک تخته


12,400,000

کودک با تخت


8,320,000

توضیحات


دوتخته

8,520,000

یک تخته

12,400,000

کودک با تخت

8,320,000

توضیحاتدوتخته


8,720,000

یک تخته


12,810,000

کودک با تخت


8,520,000

توضیحات


دوتخته

8,720,000

یک تخته

12,810,000

کودک با تخت

8,520,000

توضیحاتدوتخته


8,720,000

یک تخته


12,810,000

کودک با تخت


8,520,000

توضیحات


دوتخته

8,720,000

یک تخته

12,810,000

کودک با تخت

8,520,000

توضیحاتدوتخته


9,060,000

یک تخته


13,480,000

کودک با تخت


8,860,000

توضیحات


دوتخته

9,060,000

یک تخته

13,480,000

کودک با تخت

8,860,000

توضیحاتدوتخته


9,190,000

یک تخته


13,740,000

کودک با تخت


8,990,000

توضیحات


دوتخته

9,190,000

یک تخته

13,740,000

کودک با تخت

8,990,000

توضیحاتدوتخته


9,190,000

یک تخته


13,740,000

کودک با تخت


8,990,000

توضیحات


دوتخته

9,190,000

یک تخته

13,740,000

کودک با تخت

8,990,000

توضیحاتدوتخته


9,190,000

یک تخته


13,740,000

کودک با تخت


8,990,000

توضیحات


دوتخته

9,190,000

یک تخته

13,740,000

کودک با تخت

8,990,000

توضیحاتدوتخته


9,320,000

یک تخته


14,010,000

کودک با تخت


9,120,000

توضیحات


دوتخته

9,320,000

یک تخته

14,010,000

کودک با تخت

9,120,000

توضیحاتدوتخته


9,590,000

یک تخته


14,550,000

کودک با تخت


9,390,000

توضیحات


دوتخته

9,590,000

یک تخته

14,550,000

کودک با تخت

9,390,000

توضیحاتدوتخته


9,590,000

یک تخته


14,550,000

کودک با تخت


9,390,000

توضیحات


دوتخته

9,590,000

یک تخته

14,550,000

کودک با تخت

9,390,000

توضیحاتدوتخته


9,760,000

یک تخته


13,510,000

کودک با تخت


9,560,000

توضیحات


دوتخته

9,760,000

یک تخته

13,510,000

کودک با تخت

9,560,000

توضیحاتدوتخته


9,890,000

یک تخته


13,770,000

کودک با تخت


9,690,000

توضیحات


دوتخته

9,890,000

یک تخته

13,770,000

کودک با تخت

9,690,000

توضیحاتدوتخته


9,990,000

یک تخته


15,350,000

کودک با تخت


9,790,000

توضیحات


دوتخته

9,990,000

یک تخته

15,350,000

کودک با تخت

9,790,000

توضیحاتدوتخته


10,800,000

یک تخته


16,960,000

کودک با تخت


10,600,000

توضیحات


دوتخته

10,800,000

یک تخته

16,960,000

کودک با تخت

10,600,000

توضیحاتدوتخته


11,200,000

یک تخته


17,760,000

کودک با تخت


11,000,000

توضیحات


دوتخته

11,200,000

یک تخته

17,760,000

کودک با تخت

11,000,000

توضیحاتدوتخته


12,670,000

یک تخته


20,710,000

کودک با تخت


12,470,000

توضیحات


دوتخته

12,670,000

یک تخته

20,710,000

کودک با تخت

12,470,000

توضیحاتاطلاعات تور

شروع قیمت از:

5,770,000 تومان

نام ایرلاین:

ایران ایر تور

تاریخ شروع تور:

1401/03/31

مدت اقامت:

3 شب

ساعت پرواز

رفت:   برگشت:

مدارک و خدمات

مدارک لازم

اصل گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار الزامی می باشد
تست PCR

خدمات‌آژانس

بلیط رفت و برگشت

3 شب اقامت در هتل

ترانسفر فرودگاهی

بیمه مسافرتی

تور لیدر فارسی زبان

توضیحات

خرید تور ترکیه در تابستان 1401 با بهترین قیمت تور و بلیت

تور ترکیه تابستان ١٤٠١

هزینه سفر برای کودک 2 تا 6 سال : 5.180.000 تومان

هزینه سفر برای کودک زیر 2 سال : 990.000 تومان

******************

در خارج از ساعات کاری با شماره 09121234289 تماس حاصل نمایید .

 

 

چرا برای گذراندن تعطیلات تابستان ١٤٠١ تور ترکیه را از آژانس پرنده مهاجر خریداری نمائیم ؟

 

 

کشور ترکیه بدلیل اینکه در همسایگی کشور عزیزمان واقع شده است و همچنین هم میهنان عزیزمان برای سفر به این کشور نیازی به اخذ ویزا یا روادید ندارند ، به یکی از محبوب ترین مقاصد گردشگری در بین هموطنانمان تبدیل گشته است ؛ جدای از موارد ذکر شده نزدیک بودن فرهنگ مردمان ترکیه به ما و همچنین دارا بودن جاذبه های گردشگری بسیار و بنا های تاریخی و مناطق چشم نواز و زیبایش هم به محبوبیت و میزان گردشگرانش افزوده است . تور ترکیه تابستان 1401 توری است که شما از هر سلیقه ای که باشید در آنجا بهتان حسابی خوش خواهد گذشت . آژانس پرنده مهاجر بعنوان مجری مستقیم تور ترکیه با دو دهه فعالیت و سابقه آماده است تا تور ترکیه تابستان ١٤٠١ را با بهترین خدمات و کیفیت و آن هم با ارزان ترین قیمت ممکن به شما ارائه نماید تا هم سفری با کیفیت را همراه با عزیزانتان تجربه نمائید و هم بتوانید پول بیشتری را در زمان تورتان برای خرید و تفریح بپردازید .

 

 

در تور ترکیه تابستان ١٤٠١ با چه آب و هوایی روبرو خواهید شد ؟

 

 

در تابستان هوای بیشتر ترکیه گرم است اما با توجه به اینکه کشور ترکیه در نزدیکی دریای مدیترانه واقع شده است ، برخی از شهرهای آن بویژه شهرهای ساحلی اش آب و هوایی معتدل و مدیترانه ای دارند که این ویژگی سبب میشود تا علاوه بر اینکه در تور ترکیه تابستان ١٤٠١ گرمای هوا کمتر شما را اذیت کند ، تور شما هم دلپذیر تر شود . بعلاوه باید این را هم اضافه کنیم که بدلیل شرایط آب و هوایی تفریحات آبی در تور ترکیه تابستان ١٤٠١ بسیار دلپذیر تر خواهد بود .

 

قطعا میدانید که تور ترکیه یکی از پرطرفدارترین و یکی از شلوغ ترین تور های خارجی بین مسافران در فصل تابستان است ، زیرا به علت آب وهوای مناسب این فصل در ماه های تیر ، مرداد، شهریور از جمله تور ترکیه تیر ١٤٠١ پرنده مهاجر دارای مسافران زیادی در این ماه در خود جای داده است ، ولی نمتوان چشم پوشید از تور ترکیه مرداد ١٤٠١ به این خاطر که پرواز های ترک در این ماه زیاد رفت وآمد میکنند و مسافران عزیز پرنده ی مهاجر به راحتی میتوان در این ماه با پرواز های ترک به ترکیه سفر کنند؛ حال به بهترین ماه در فصل تابستان میرسیم که تور ترکیه شهریور ١٤٠١ به علت آب وهوای بسیار عالی و خنک و دل نشینی که دارد میتواند مسافران زیاد به مقصد خود جذب کند و خاطرات جذاب و دل نشینی را به خاطر بسپارد. و وجود مراکز تفریحی و جاذبه های گردشگری بسیاری در این فصل مسافران زیادی را در این شهر جای داده است ؛ و دلیل دیگر به علت عدم نیاز به ویزا برای ورود به خاک ترکیه است.

 

همه چیز را درباره تور ترکیه تابستان ١٤٠١ به صورت لحظه آخری و آفری بدانید !

 

 

امکان ندارد که شما اهل سفر و گردش باشید و عبارت یا بهتر بگوئیم که اصطلاح تور لحظه آخری یا تور آفری به گوشتان نخورده باشد ؛ اما حقیقتا تور لحظه آخری یا تور آفری یعنی چه و به چه توری اطلاق میگردد ؟

تور لحظه آخری به توری گفته میشود که چارتر کننده پرواز یا هتل در زمان نزدیک به تاریخ تورش در صورت تکمیل نشدن ظرفیتی که در نظر داشته است قیمت تور خود را حتی بعضا تا حدود 70 درصد کاهش میدهد تا با تکمیل کردن ظرفیت تور خود جلوی ضرر بیشترش را بگیرد . نکته ای که باید در نظر داشته باشید این است که مزایا و معایب خریدن تور لحظه آخری چیست ؟

مزایای خریدن تور ترکیه تابستان ١٤٠١ به صورت لحظه آخری و آفری :
شما با خریدن تور لحظه آخری ترکیه تابستان 1401 میتوانید با صرف هزینه ای بسیار پایین ، از تمامی امکانات تور استفاده کنید دقیقا مانند کسی که تور را به صورت عادی خریده است و البته شایان ذکر است که تور لحظه آخری با حالت معمولی آن هیچ تفاوتی از نظر امکانات ، خدمات و شرایط نداشته و نخواهد داشت و تنها تفاوت آن میزان مبلغ پرداختی شماست که به مراتب پایین تر خواهد بود ، و شما قادر خواهید بود تا بودجه باقیمانده خود را برای تفریح و خرید هزینه نمائید .


معایب خریدن تور ترکیه تابستان ١٤٠١ به صورت آفری و لحظه آخری :
اما عیب خریدن تور ترکیه تابستان 1401 به صورت لحظه آخری این است که شما همیشه باید با چمدانی بسته و آماده ، گوش به زنگ باشید تا هر زمانی که آژانس پرنده مهاجر تور ترکیه تابستان ١٤٠١ را به صورت لحظه آخری ارائه داد ، راهی فرودگاه شوید و عملا هیچ برنامه ریزی ای در این باره نمیتوانید انجام دهید و حتی ممکن است که برای تاریخی که قصد سفر دارید ، تور ترکیه تابستان ١٤٠١ به صورت آفری ارائه نشود و شما سفرتان را که از مدتها قبل برنامه ریزی کرده اید ، از دست بدهید .

 

 

عوامل موثر بر قیمت تور ترکیه تابستان ١٤٠١ را بهتر بشناسید :

 

 

اول از همه باید بگوئیم که در فصل تابستان بدلیل اینکه تعداد زیادی گردشگر به این مقصد سفر میکنند که یکی از اصلی ترین این دلایل هم تعطیلات تابستانی مدارس هست ، نسبتا هزینه تور بیشتر از سایر زمانها در سال است . اما گفتنی است که هزینه تور ترکیه تابستان ١٤٠١ متشکل از بخش هایی است که به تفکیک برایتان خواهیم نوشت :
1 - خط هواپیمایی که برایتان بلیط صادر میکند ( ترک یا ایرانی )
2 - کلاس پروازی ( فرست کلاس ، بیزینس و یا اکونومی )
3 - درجه یا تعداد ستاره های هتل
4 - شهر و منطقه ای که در آن هتل خود را رزرو مینمائید
5 - خدمات غذایی هتل
6 - نوع اتاق
7 - خدمات هتل
8 - تعداد نفرات
9 - مدت زمان اقامت
10 - هزینه های شخصی خودتان در طول زمان تور
11 - و نرخ ارز

 

 

بهترین زمان برای خریدن تور ترکیه تابستان ١٤٠١ چه زمانی است ؟

 

 

اگر چه که تمامی ایام تابستان برای خریدن تور ترکیه تابستان 1401 مناسب است ، اما باید افزود که اگر قصد رفتن به شهرهای ساحلی این کشور زیبا و دیدنی را دارید بهترین زمان خرید تور ترکیه تابستان ١٤٠١ تیر ماه میباشد . همچنین توجه داشته باشید که اوایل تیر ماه تعداد سفرهای کمتری به نسبت مابقی ایام تابستان به ترکیه صورت میپذیرد و بهمین دلیل هم اگر میخواهید که جمعیت گردشگران در ترکیه نسبتا کمتر باشد ، پیشنهاد میکنیم که تور ترکیه تابستان ١٤٠١ خود را در نیمه اول تیر ماه از آژانس پرنده مهاجر خریداری نمائید .

 

 

جاذبه های گردشگری در تور ترکیه تابستان ١٤٠١ را در ادامه به شما معرفی خواهیم نمود :

 

 

کشور ترکیه بدلیل دارا بودن تاریخی بسیار کهن و قدمتی بسیار زیاد ، جاذبه های گردشگری فراوانی را در دل خود جای داده است و شما در تور ترکیه تابستان ١٤٠١ اگر 1 ماه به صورت 24 ساعته هم به گردش در ترکیه بپردازید ، باز هم نخواهید توانست که از تمام جاذبه های گردشگری فوق العاده زیبای ترکیه بازدید فرمائید ، بهمین دلیل هم در تور ترکیه حسابی به شما خوش خواهد گذشت .
در ادامه به معرفی برخی از جاذبه های گردشگری در تور ترکیه تابستان ١٤٠١ خواهیم پرداخت :
1 - مسجد ایا صوفیه
2 - شهر بناهای تاریخی یا افسوس
3 - دره های سنگی کاپادوکیا
4 - کاخ توپکاپی
5 - پاموکاله
6 - صومعه سوملا
7 - کوه نمرود
8 - شهر باستانی آنی
9 - شهر باستانی اسپندوس
10 - معبد پرگامون
11 - اولودنیز

 

 

تفریحات گردشگری در تور ترکیه تابستان ١٤٠١ را بیشتر بشناسید :

 

 

ترکیه کشوری است که بدلیل دارا بودن تفریحات بسیار زیادی که در خود دارد ، به شما اجازه نخواهد داد که در مدت زمان تور ترکیه تابستان ١٤٠١ حوصله تان سر برود ، پس حسابی به شما خوش خواهد گذشت . در ادامه به معرفی برخی از این تفریحات خواهیم پرداخت :

1 - دره نوردی در ساکلی کنت ، دره ای عمیق که میتوانید از پله های آن پایین رفته و از زیبایی های درون آن نهایت لذت را ببرید .
2 - پاراگلایدر سواری ، یکی از هیجان انگیز ترین تفریحات در سراسر دنیاست که اگر ترس از ارتفاع ندارید ، حتما باید آن را تجربه کنید .
3 - از کوه نمرود بالا بروید و در ارتفاع 2134 متری از منظره روبرو و زیر پایتان لذت بی حد و حسابی ببرید .
4 - بالن سواری در ترکیه که تا آن را شخصا تجربه نکنید ، نمیتوانید دریابید که چه لذتی دارد .

 

 

مراکز خریدی که در تور ترکیه تابستان ١٤٠١ نباید رفتن به آنها را تحت هیچ شرایطی از دست بدهید :

 

 

 

1 - مرکز خرید فروم بزرگ ترین مرکز خرید ترکیه
مرکز خرید فروم یکی از بزرگ ترین مراکز خرید در کشور ترکیه و اروپا است و همچنین یکی از مجهزترین و استانداردترین و کامل ترین مراکز خرید در اروپا می باشد ؛ گفتنی است که این مرکز خرید در زمینی به مساحت 500 هزار مترمربع ساخته شده است که برای بازدید کامل از این مرکز خرید باید یک روز کامل و یا شاید هم بیشتر وقت بگذارید .

2 - مرکز خرید ایسفانبول فراتر از یک مرکز خرید
شاید خیلی از گردشگران و توریستها با این مرکز خرید آشنا نباشند چون کمتر از یک دهه است که افتتاح شده است . ولی باید بدانید با توجه به خصوصیاتی که این مرکز دارد ، باید در اولویت اول شما برای بازدید باشد . ایسفانبول فقط یک مرکز خرید نیست بلکه یک تم پارک بسیار بزرگ تفریحی و مجموعه ای بزرگ از رستوران ها و سینماها ، و یک پاساژ فوق العاده شیک و زیبا و کامل است .

3 - مرکز خرید جواهر ، مرکز خریدی شیک و کامل
این مرکز خرید در قسمت اروپایی ترکیه واقع شده است و یکی از شیک ترین و زیباترین مراکز خرید این کشور است . با صدها مغازه ، رستوران و سینما در 6 طبقه ساختمان ، یکی از کامل ترین و مجهزترین مال های ترکیه است.

4 - مرکز خرید عظیم و شیک آکاسیا
مرکز خرید آکاسیا ، مرکز خرید بزرگی است که در قسمت آسیایی ترکیه قرار گرفته و از وسیع ترین مراکز خرید این کشور است ، گفتنی است که بازدید کامل از آن نیازمند یک روز کامل است . این مرکز خرید با هشت طبقه و بیش از 250 فروشگاه یکی از کامل ترین مراکز خرید می باشد. بازهم تکرار می کنم که شما نیازمند اختصاص دادن یک روز کامل از زمان تورتان به گشت و گذار در این مرکز خرید هستید تا که بتوانید همه جای این مرکز خرید را ببینید .

5 - مرکز خرید اولیویوم
این مرکز خرید ، در قسمت اروپایی ترکیه قرار دارد و مکانی بسیار عالی برای خریدهای ارزان قیمت می باشد . خیلی مهم است که در سفر با تور ترکیه تابستان ١٤٠١ و در زمانی که بر اساس بودجه خاصی می خواهید خرید کنید بدانید کدام مراکز خرید مناسب شما است تا در نهایت با دست پر از مسافرت برگردید. این یکی از مراکز خریدی است که در آن می توانید با قیمت بسیار مناسب خرید هایتان را انجام بدهید.

جمع بندی کلی
در انتها باید افزود که تجربه گشت و گذار در مراکز خرید خودش به تنهایی یکی از لذت های سفر است ، همچنین شاید بهتر باشد که از مراکز خریدی که از چهار چوب بودجه شما فاصله دارند هم دیدن کنید ، زیرا میتوانید بدون پرداخت حتی 1 قروش از دیدن آنها لذت ببرید .

 

 

در تور ترکیه تابستان ١٤٠١ ، آژانس پرنده مهاجر چه خدماتی را به شما ارائه میدهد ؟

 

 

آژانس پرنده مهاجر بعنوان یکی از با سابقه ترین مجریان برگزار کننده تور ترکیه به صورت مستقیم ، تور ترکیه تابستان ١٤٠١ را با خدمات کامل به شما ارائه میدهد ، که این خدمات شامل موارد زیر میباشند :

1 - بلیط رفت و برگشت
2 - اقامت در هتل به تعداد شبهای دلخواه شما ( خدمات غذایی بسته به شهر و هتل شما متفاوت میباشد ، اما تمامی هتلها وعده صبحانه را به مسافران ارائه مینمایند )
3 - ترانسفر فرودگاهی ( از فرودگاه ترکیه به هتل و بالعکس )
4 - بیمه مسافرتی سامان با پوشش کرونا
5 - تور لیدر فارسی زبان
6 - یک گشت شهری نیمروزی به صورت رایگان همراه با وعده غذایی ناهار

 

 

غذاهای محلی و خوراکیهای سنتی ، یکی از اصلی ترین بخشهای تور ترکیه تابستان ١٤٠١ میباشد که تحت هیچ شرایطی نباید از دستشان بدهید !

 

 

1 - دونر یا دونر کباب ، یک ساندویچ بسیار خوشمزه
2 - ایچلی کوفته ( کوفته مغز دار )
3 - لاهماجون که به اشتباه برخی آن را پیتزای ترکی مینامند .
4 - کباب آدانا و اورفا
5 - کباب بیتی بیف
6 - شیش کباب
7 - اسکندر کباب
8 - مانتی
9 - بالیک اکمک ( ساندویچ ماهی ) ، این ساندویچ یکی از بهترین ساندویچهای ترکیه است .
10 - کارنی یاریک ، این غذا چیزی شبیه به دلمه بادمجان خودمان است .
11 - کادین بودوکوفته ، یک کوفته بسیار خوشمزه میباشد .
12 - هونکار بَیَندی
13 - کوزو تَندیر ، بره ی درسته را داخل تنور میگذارند .
14 - ایزگارا بالیک ( ماهی تنوری )
15 - پیده
16 - یاپراک سارما ( دلمه برگ )
17 - سوبورَکی
18 - مِنمِن ، صبحانه سنتی ترکیه میباشد .
19 - باقلوا
20 - گوللاچ ، دسر سنتی و غذای محلی است .
21 - لوکوم ، یک نوع دسر است .
22 - پیلاو ، نوعی برنج یا پلو است .
23 - کاییسی تاتلیسی ، همان شیرینی قیصی خودمان است .
24 - باکلالی اِنگینار
25 - موزاییک پاستا ( کیک موزاییکی ) ، نوعی کیک شکلاتی است .
26 - مرجیمک کوفتسی ( کوفته ی عدس )
27 - ایمام باییلدی
28 - کونَفه
29 - دوروم
30 - ثعلب
31 - قهوه ترک
32 - شربت لوهوسا
33 - آب شلغم
34 - بوزا ، این نوشیدنی دارای قدمتی 8000 ساله به ادعای مردم ترکیه میباشد .
35 - چای ترکی
36 - یاییک آیران ، نام دوغی است که به صورت سنتی و خانگی تهیه میگردد .
37 - نعناع لیمو

 

 

مدارک مورد نیاز برای خرید تور ترکیه تابستان ١٤٠١ از آژانس پرنده مهاجر چیست ؟

 

 

در گذشته رفتن به ترکیه با تور ، بسیار بسیار ساده از تر از آنچه که در حال حاضر وجود دارد بود و شما تنها کافی بود که یک گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار از تاریخ سفرتان میداشتید و سپس اقدام به خرید تور خود مینمودید ، به همین سادگی !

اما با شیوع ویروس کرونا ( به انگلیسی : COVID-19 ) در سال 2020 شرایط صنعت گردشگری به طور کل دگرگون شد و در ابتدا ، ورود به تمامی کشور ها ممنوع بود و صنعت گردشگری نه تنها رونق خود را از دست داد که حتی بسیاری از شرکتهای فعال در این حوزه که مورد حمایت دولت ها نبودند ، ورشکست شدند . با پیدایش آزمایش کرونا یا تست pcr ، نور رونق در این صنعت دوباره تابید و شرکتهای فعال در این حوزه مجددا جان گرفتند . پس از گذشت چندین ماه از ظهور PCR و با تلاش دانشمندان سراسر دنیا ، نور دیگری در دل این صنعت تابیده شد و تقریبا رویای بازگشت صنعت گردشگری به حالت قبل از شیوع کووید-19 ، با ظهور واکسن کرونا محقق شد . تا چندی پیش تمامی کسانی که 2 مرحله واکسن کرونا را تزریق کرده بودند که از تزریق مرحله دوم هم 14 روز گذشته بود چه در مسیر رفت و چه در مسیر برگشت ، هیچ نیازی به ارائه نتیجه منفی آزمایش کرونا نداشتند تا اینکه با گسترش همه گیری ویروس کرونا ، سازمان هواپیمای کشور اعلام کرد که تمامی کسانی که میخواهند از مرز ترکیه به ایران باز گردند ، علاوه بر گذشتن 14 روز از تاریخ تزریق مرحله یا دوز دوم واکسن کرونا شان ، نیازمند ارائه نتیجه منفی آزمایش کرونا یا پی سی آر منفی هم میباشند .


برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 02144002700 تماس حاصل فرمایید. در ساعات غیر کاری با شماره ۰۹۱۲۱۲۳۴۲۸۹ آقای امیری تماس حاصل فرمایید.

تورهای مشابه

tour duration 7 شب

تور قطر جام جهانی ۲۰۲۲

  قطر ایرویز

از 1401/07/12


تا 1401/10/20


قیمت از 29,500,000 تومان

tour duration 7 شب

تور فرانسه تابستان ١٤٠١

  امارات

از 1400/12/24


تا 1401/01/16


قیمت از 54,990,000 تومان

tour duration 7 شب

تور هند تابستان ١٤٠١

  آلیتالیا

از 1401/03/30


تا 1401/07/01


قیمت از 22,000,000 تومان

tour duration 7 شب

تور بالی تابستان ١٤٠١

  قطر ایرویز

از 1401/03/30


تا 1401/07/01


قیمت از 12,000,000 تومان

tour duration 7 شب

تور عمان تابستان ١٤٠١

  معراج

از 1401/03/30


تا 1401/07/01


قیمت از 8,600,000 تومان

tour duration 7 شب

تور قبرس تابستان ١٤٠١

  ماهان

از 1401/03/30


تا 1401/07/01


قیمت از 7,200,000 تومان

tour duration 5 شب

تور قطر تابستان ١٤٠١

  قطر ایرویز

از 1401/03/30


تا 1401/07/01


قیمت از 9,800,000 تومان

tour duration 4 شب

تور گرجستان تابستان ١٤٠١

  آسمان

از 1401/03/30


تا 1401/07/01


قیمت از 5,290,000 تومان

tour duration 4 شب

تور بلژیک تابستان ۱۴۰۱

  قطر ایرویز

از 1401/03/31


تا 1401/07/03


قیمت از 8,000,000 تومان

tour duration 4 شب

تور کوالالامپور تابستان ١٤٠١

  عمان ایر

از 1401/03/31


تا 1401/07/03


قیمت از 95,000,000 تومان

tour duration 7 شب

تور لارناکا تابستان ١٤٠١

  ماهان

از 1401/03/30


تا 1401/07/01


قیمت از تومان

tour duration 7 شب

تور پاتایا تابستان ١٤٠١

  ماهان

از 1401/03/31


تا 1401/07/01


قیمت از تومان

tour duration 7 شب

تور بانکوک تابستان ١٤٠١

  ماهان

از 1401/03/31


تا 1401/07/01


قیمت از تومان

tour duration 3 شب

تور باتومی تابستان ١٤٠١

  قشم ایر

از 1401/04/19


تا 1401/04/22


قیمت از 12,690,000 تومان

tour duration 6 شب

تور ازمیر تابستان ١٤٠١

  ایران ایر تور

از 1401/04/16


تا 1401/05/06


قیمت از 11,790,000 تومان

tour duration 7 شب

تور بالی سنگاپور تابستان ١٤٠١

  امارات

از 1401/03/31


تا 1401/07/01


قیمت از 17,500,000 تومان

tour duration 7 شب

تور یونان تابستان ١٤٠١

  امارات

از 1400/12/23


تا 1401/01/15


قیمت از 6,800,000 تومان

tour duration 4 شب

تور مجارستان تابستان ١٤٠١

  امارات

از 1400/12/24


تا 1401/01/15


قیمت از 6,600,000 تومان

tour duration 7 شب

تور اتریش تابستان ١٤٠١

  امارات

از 1400/12/23


تا 1401/01/16


قیمت از 55,000,000 تومان

tour duration 7 شب

تور اسپانیا تابستان ١٤٠١

  امارات

از 1400/12/24


تا 1401/01/15


قیمت از 8,900,000 تومان

tour duration 7 شب

تور انگلستان تابستان ١٤٠١

  امارات

از 1400/07/01


تا 1400/10/07


قیمت از 8,900,000 تومان

tour duration 7 شب

تور ایتالیا تابستان ١٤٠١

  امارات

از 1400/12/23


تا 1401/01/16


قیمت از 77,500,000 تومان

tour duration 7 شب

تور هلند تابستان ١٤٠١

  امارات

از 1400/07/01


تا 1400/10/07


قیمت از 6,800,000 تومان

tour duration 7 شب

تور آلمان تابستان ١٤٠١

  امارات

از 1400/07/01


تا 1400/10/07


قیمت از 9,100,000 تومان

tour duration 3 شب

تور ارمنستان تابستان ١٤٠١

  آرمنیا

از 1401/03/30


تا 1401/07/01


قیمت از 9,800,000 تومان

tour duration 7 شب

تور روسیه تابستان ١٤٠١

  ماهان

از 1401/04/24


تا 1401/07/01


قیمت از 32,900,000 تومان + 100 دلار

tour duration 7 شب

تور سنت پترزبورگ تابستان ١٤٠١

  قشم ایر

از 1401/03/31


تا 1401/07/01


قیمت از 8,990,000 تومان

tour duration 3 شب

تور تفلیس تابستان ١٤٠١

  زاگرس

از 1401/03/31


تا 1401/07/01


قیمت از 4,640,000 تومان

tour duration 6 شب

تور دیدیم تابستان ١٤٠١

  ایران ایر

از 1401/03/31


تا 1401/07/01


قیمت از 8,880,000 تومان

tour duration 7 شب

تور اروپا تابستان ١٤٠١

  امارات

از 1400/12/23


تا 1401/01/15


قیمت از 6,800,000 تومان

tour duration 7 شب

تور سوئیس تابستان ١٤٠١

  امارات

از 1400/10/01


تا 1400/12/29


قیمت از 8,100,000 تومان

tour duration 7 شب

تور لهستان تابستان ١٤٠١

  امارات

از 1400/12/24


تا 1401/01/16


قیمت از 49,500,000 تومان

tour duration 7 شب

تور کلمبو کندی بنتوتا تابستان ١٤٠١

  ماهان

از 1401/03/31


تا 1401/07/01


قیمت از 9,600,000 تومان

tour duration 7 شب

تور چابهار تابستان ١٤٠١

  ماهان

از 1401/03/31


تا 1401/07/01


قیمت از 3,600,000 تومان

tour duration 3 شب

تور شارجه تابستان ١٤٠١

  ایران ایر تور

از 1401/03/31


تا 1401/07/01


قیمت از 6,310,000 تومان

tour duration 7 شب

تور شانگهای تابستان ١٤٠١

  ماهان

از 1401/03/31


تا 1401/07/01


قیمت از 15,600,000 تومان

tour duration 7 شب

تور گوانجو تابستان ١٤٠١

  ماهان

از 1401/03/31


تا 1401/07/1


قیمت از 15,600,000 تومان

tour duration 6 شب

تور بدروم تابستان ١٤٠١

  معراج

از 1401/04/16


تا 1401/04/24


قیمت از 15,990,000 تومان

tour duration 7 شب

تور گوا تابستان ١٤٠١

  آلیتالیا

از 1401/03/31


تا 1401/07/01


قیمت از 22,000,000 تومان

tour duration 3 شب

تور آنکارا تابستان ١٤٠١

  پگاسوس

از 1401/03/31


تا 1401/07/03


قیمت از 9,140,000 تومان

tour duration 4 شب

تور مالزی سنگاپور تابستان ۱۴۰۱

  ترکیش

از 1401/03/31


تا 1401/07/03


قیمت از 13,600,000 تومان

tour duration 3 شب

تور مالزی تابستان ۱۴۰۱

  امارات

از 1401/03/31


تا 1401/07/02


قیمت از 10,600,000 تومان

tour duration 7 شب

تور سنگاپور تابستان ۱۴۰۱

  ماهان

از 1401/03/31


تا 1401/07/02


قیمت از 37,110,000 تومان

tour duration 6 شب

تور کوش آداسی تابستان ١٤٠١

  ایران ایر تور

از 1401/03/31


تا 1401/07/05


قیمت از 11,780,000 تومان

tour duration 7 شب

تور تایلند تابستان ١٤٠١

  امارات

از 1401/03/30


تا 1401/07/01


قیمت از 28,900,000 تومان

tour duration 7 شب

تور پوکت تابستان ١٤٠١

  ماهان

از 1401/04/16


تا 1401/07/01


قیمت از 30,860,000 تومان

tour duration 7 شب

تور پکن تابستان ١٤٠١

  اطلس گلوبال

از 1401/03/30


تا 1401/07/01


قیمت از 10,000,000 تومان

tour duration 4 شب

تور مالدیو تابستان ١٤٠١

  فلای دبی

از 1401/04/16


تا 1401/07/01


قیمت از 26,150,000 تومان

tour duration 7 شب

تور آلانیا تابستان ١٤٠١

  قشم ایر

از 1401/03/30


تا 1401/07/02


قیمت از 12,790,000 تومان

tour duration 4 شب

تور شیراز تابستان ١٤٠١

  ترکیش

از 1401/03/31


تا 1401/07/01


قیمت از 1,550,000 تومان

tour duration 7 شب

تور سریلانکا تابستان ١٤٠١

  فلای دبی

از 1400/10/22


تا 1400/12/22


قیمت از 32,500,000 تومان

tour duration 7 شب

تور چین تابستان ١٤٠١

  اطلس گلوبال

از 1401/03/30


تا 1401/07/01


قیمت از 10,000,000 تومان

tour duration 6 شب

تور مارماریس 23 تیر تا 9 مرداد ماه تابستان ١٤٠١

  معراج

از 1401/04/23


تا 1401/05/09


قیمت از 20,100,000 تومان

tour duration 3 شب

تور استانبول تابستان ١٤٠١

  قشم ایر

از 1401/04/15


تا 1401/05/01


قیمت از 10,900,000 تومان

tour duration 3 شب

تور ترکیه تابستان ١٤٠١

  ایران ایر تور

از 1401/03/31


تا 1401/07/03


قیمت از 5,770,000 تومان

tour duration 3 شب

تور وان تابستان ١٤٠١

  اتوبوس

از 1401/04/18


تا 1401/05/01


قیمت از 1,550,000 تومان

tour duration 4 شب

تور دبی تابستان ١٤٠١

  قشم ایر

از 1401/03/31


تا 1401/07/04


قیمت از 11,640,000 تومان

tour duration 6 شب

تور آنتالیا تابستان ١٤٠١

  تیلویند

از 1401/04/16


تا 1401/04/24


قیمت از 11,560,000 تومان

tour duration 2 شب

تور کیش تابستان ١٤٠١

  تابان

از 1401/03/31


تا 1401/07/01


قیمت از 1,800,000 تومان

tour duration شب

تور قشم تابستان ١٤٠١

  معراج

از 1400/04/21


تا 1400/07/26


قیمت از 1,830,000 تومان

 
تماس